Všeobecné obchodné podmienky k službe Overenie vozidla

 1. Služba preverenia motorového vozidla je platenou službou, ktorú si objednáva vlastník motorového vozidla, prípadne záujemca o kúpu motorového vozidla. Vyplnenie a odoslanie objednávkového formulára z webovej stránky www.LTProfit.sk je pre zákazníka záväzné s čím je spojená povinnosť platby za služby.
 2. Prevádzkovateľ po úhrade dohodnutej ceny a pristavenia motorového vozidla do obchodných priestorov Prevádzkovateľa vykoná v dohodnutej lehote komplexné preverenie vozidla pozostávajúcu z preverenia technického a právneho stavu motorového vozidla, elektronickej diagnostiky systému vozidla, overenia či na vozide neprebehla škodová udalosť a preverenia počtu najazdených kilometrov preverovaného vozidla.
 3. Prevádzkovateľ garantuje výsledky k aktuálnemu dňu vykonania preverenia vozidla. Prevádzkovateĺ nezodpovedá za prípadné zmeny stavu vozidla po vykonanom preverení.
 4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonať
  • dokladové preverenie vozidla zo Slovenskej republiky do 3 pracovných dní od obdržania objednávky a platby
  • dokladové preverenie vozidla zo zahraničia do 7 pracovných dní od obdržania objednávky
  • fyzickú obhliadku vozidla do 30 dni od obdržania objednávky a platby
  V prípade, ak by sa ani po 30 dňoch nepodarilo prevádzkovateľovi fyzickú obhliadku motorového vozidla vykonať z dôvodu nespolupráce tretej strany (napr. predavájuci,autobazár a pod.) uhradená cena za objednanú službu ostáva prevádzkovateľovi bez nároku na vrátenie.
 5. Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky informácie z dokladového preverenia získava z autorizovaných databáz. Za pravdivosť informácií z uvedených databáz nezodpovedá Prevádzkovateľ, ale spoločnosti alebo prevádzkovatelia týchto databáz.
 6. Prevádzkovateľ vykonáva diagnostiku motorových vozidiel len so schváleným produktom (vrátane hardvérového aj softvérového vybavenia) s platnou licenciou.
 

Čítačka elektronických čipových OEV - nová verzia pre OEV vydávané od 1.1.2015