INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ V SÚVISLOSTI SO SPRACOVÁVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤOU LT Profit , s.r.o

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb, prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA :

Prevádzkovateľ informačných systémov : LT Profit, s.r.o., K výstavisku 527/4, 91101 Trenčín , IČO 36313866, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri v Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 12152/R, (ďalej len „LT Profit“) Spoločnosť koná prostredníctvom konateľov.

Spoločnosť prevádzkuje webový portál www.ltprofit.sk, na ktorom je zverejnená ponuka služieb a prostredníctvom ktorého, môže objednávateľ osloviť prevádzkovateľa. Prevádzkovateľa môže dotknutá osoba kontaktovať aj na e-mailovej adrese: obchod@ltprofit.sk , alebo telefonicky na čísle 0903724038

Dotknutá osoba : Dotknutou osobou sa rozumie fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú ( na účely tohto dokumentu najmä klienti spoločnosti LT Profit, s.r.o., osoby, ktoré sú v postavení konečného užívateľa výhod právnickej osoby, alebo fyzickej osoby podnikateľa a ostatné dotknuté osoby) ďalej len „dotknutá osoba“).

Prevádzkovateľ týmto dokumentom poskytuje dotknutej osobe informácie , ktoré súvisia so spracúvaním poskytnutých osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pri spracúvaní osobných údajov prijať primerané technické, personálne a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, ktoré spracúva. Takéto opatrenia zahŕňajú používanie brán firewall, zabezpečenie všetkých priestorov, vhodné systémy a procesy riadenia prístupových práv a ďalšie technické opatrenia na poskytovanie primeranej ochrany osobných údajov pred ich neoprávneným používaním, zmenou alebo stratou. Podľa vhodnosti je tiež možné zhotoviť záložné kópie a využiť iné podobné prostriedky, aby sa predišlo náhodnému poškodeniu, strate alebo zničeniu osobných údajov. Tieto opatrenia zabezpečujú primeranú úroveň zabezpečenia v súvislosti s rizikami prirodzene súvisiacimi s procesom spracovania a povahou osobných údajov, ktoré sú predmetom ochrany.

ZBER OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ získava osobné údaje dotknutých osôb priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu prostredníctvom:

 • Riadne poučených zamestnancov , alebo konateľov spoločnosti

 • Webovej stránky prevádzkovateľa

 • Osobného, alebo poštového doručenia na adresu prevádzkovateľa

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÁVNE TITULY:

Zákonnosť spracovania : podľa článku 6 EÚ všeobecné nariadenie o ochrane údajov

Právny titul podľa čl.6, ods.1 písmeno a) GDPR (súhlas)

súhlas so spracovaním : dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je dobrovoľné. Ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť, spoločnosť LT Profit, s.r.o. nebude osobné údaje za týmto účelom spracovávať, čím jej môže byť odopreté poskytovanie úkonov, služby, alebo informácií, na ktoré súhlas platil.

Právny titul podľa čl.6, ods.1 písmeno b) GDPR ( plnenie predmetu zmluvy)

Osobné údaje dotknutej osoby, uvedené v objednávke, faktúre, kúpnej zmluve či inom daňovom doklade sú v rozsahu : titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne adresa dodania služby, ak je iná ako adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefonický kontakt, budú na základe právneho titulu podľa čl. 6, ods. 1, písm. b) GDPR spracovávané v informačnom systéme na účel plnenia predmetu zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a dotknutou osobou ako objednávateľom, nakoľko ich spracúvanie je nevyhnutné na jej plnenie, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Právny titul podľa čl.6, ods.1 písmeno c) GDPR (zákonná povinnosť)

Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa na základe osobitných právnych predpisov ( zákon o účtovníctve, zákon o DPH, zákon o dani z príjmu...) Dotknutá osoba je povinná poskytnúť LT Profit, s.r.o. osobné údaje primerané účelu ich spracúvania, pričom primeranosť určujú osobitné právne predpisy. Ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť, LT Profit, s.r.o. s ňou nemôže uzatvoriť zmluvný vzťah.

Právny titul podľa čl.6, ods.1 písmeno d) GDPR (životne dôležitý záujem)

Spracúvanie je nevyhnutné na ochránenie životne dôležitých záujmov

Právny titul podľa čl.6, ods.1 písmeno e) GDPR (výkon úradnej moci)

Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi

Právny titul podľa čl.6, ods.1 písmeno f) GDPR (oprávnený záujem)

Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, alebo tretia strana, ak nad nimi neprevažujú základné práva a slobody dotknutých osôb, hlavne detí.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

Získavanie a spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa vykonáva na účely:

 • uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR;

 • predzmluvných vzťahov a zmluvných vzťahov zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) a na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR;

 • následných povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu so zákazníkom na základe osobitných predpisov alebo GDPR (napr. vedenie účtovných záznamov, riešenia mimo/súdnych sporov, archiváciu, a pod.) na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

 • marketingového vyhodnotenia a marketingového oslovenia klientov s cieľom ponúknuť ďalšie služby/produkty, vykonania zisťovania potrieb klientov, zlepšenia produktov a služieb na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe osobitného predpisu na základe čl. 6 ods. 1 písm.a;

 • poskytnutia vernostného programu na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe čl. 6 ods. 1 písm.a;

 • oprávnených záujmov Prevádzkovateľa (vyhodnotenie bonity klienta; vedenie zoznamu klientov, ktorí boli Prevádzkovateľom vyhodnotení ako vysoko rizikoví klienti) na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR;

 • získania súhlasu dotknutej osoby na vopred vymedzený účel, na základe čl. 6 ods. 1 písm.a;

 • riešenia žiadostí/sťažností dotknutých osôb na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

PRÍJEMCOVIA

 • LT Profit s.r.o. poskytuje osobné údaje dotknutej osoby iba na základe zákonnej povinnosti : Orgánom štátnej správy (Finančnej správe, daňovým a colným orgánom, exekútorom, notárom pri výkone ich činností, ..)

 • Osobné údaje neposkytuje k cezhraničnému prenosu

LEHOTY UCHOVÁVANIA :

 • Ak LT Profit, s.r.o. spracúva osobné údaje na základe plnenia zmluvy , uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutne nutnú na dosiahnutie účelu ich spracúvania to znamená do obdobia splnenia dodávky, splnenia zmluvy, poskytnutia služby alebo napríklad splnenia všetkých povinností voči dotknutej osobe.

 • Ak LT Profit, s.r.o. spracúva osobné údaje na základe splnenia zákonnej povinnosti, uchováva osobné údaje po dobu vymedzenú osobitnými právnymi predpismi, po dobu 10 rokov po roku splnenia zmluvného vzťahu.

 • Ak LT Profit, s.r.o. spracúva osobné údaje na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, uchováva ich 1 rok , alebo po dobu platnosti súhlasu, ktorý ste dobrovoľne prejavili zaškrtnutím príslušného políčka. Takto poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať a vaše údaje budú vymazané.

Ako dotknutá osoba máte nasledovné práva:

1. Právo na informácie o spracúvaní osobných údajov

Máte právo na získanie informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov.

2. Právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa dotknutej osoby týkajú

Máte právo získať prístup k svojim osobným údajom, teda získať potvrdenie, či Vaše osobné údaje sú alebo nie sú spracovávané; ak áno, máte právo získať prístup k týmto údajom a ďalším konkrétnym informáciám

3. Právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú

Máte právo na opravu svojich spracovávaných osobných údajov, ak sú nepresné. S prihliadnutím na účely spracovania, môžete požadovať doplnenie neúplných osobných údajov

4. Právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú

Tzn., prevádzkovateľ na základe Vašej žiadosti, bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ktoré sa týkajú Vás ako dotknutej osoby, v zákonom stanovených prípadoch. Napríklad v prípadoch poskytnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov.

4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú

Prevádzkovateľ zároveň pozastaví ďalšie spracovateľské operácie s týmito osobnými údajmi, v zákonom stanovených prípadoch

5. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týka

6. Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a môžete odovzdať svoje osobné údaje inému správcovi, ďalšiemu prevádzkovateľovi informačných systémov bez toho, aby sme Vám v tom bránili, a to za súčasného splnenia podmienok, že tieto osobné údaje prevádzkovateľ spracúva na základe Vášho súhlasu ako dotknutej osoby alebo je ich spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba, resp. na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti ako dotknutej osoby.

7. Právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov

Máte právo odvolať súhlas, ktorý ste spoločnosti LT Profit, s.r.o udelili

8. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 821 07 Bratislava 27 https://dataprotection.gov.sk/uoou/ , ak sa domnievate, že správca osobných údajov spracováva Vaše osobné údaje neoprávnene či inak porušuje Vaše práva. Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia GDPR

Ako dotknutá osoba môžete uplatniť svoje práva uvedené v predchádzajúcom odseku , resp. v čl. 15 až 22 a článku 34 GDPR, voči prevádzkovateľovi žiadosťou a to:

- ústne – osobne na adrese sídla prevádzkovateľa (po preukázaní totožnosti dotknutej osoby), alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 903 686177, alebo

- písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo

- elektronickou komunikáciou na e-mailovej adrese ochrana@ltprofit.sk

Ak ako dotknutá osoba podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob ich poskytnutia. Prevádzkovateľ Vám poskytne, ako dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti podľa predchádzajúceho odseku do jedného mesiaca od doručenia tejto žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ Vás informuje o každom takomto predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty.

Spoločnosť LT Profit s.r.o. vyhlasuje, že

- Má prijaté vhodné technické a organizačné opatrenia za účelom zaistenia primeranej úrovne bezpečnosti osobných údajov so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a vzhľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj s ohľadom na riziká pre práva a slobody dotknutých osôb, vyplývajúce zo spracúvania osobných údajov

- Technické a organizačné opatrenia sú pravidelne preskúmavané a aktualizované

- Pri posudzovaní primeranej úrovne bezpečnosti, prihliada na riziká, ktoré predstavuje spracúvanie osobných údajov, a to najmä v dôsledku náhodného alebo nezákonného zničenia, straty, zmeny, neoprávneného poskytnutia osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávneného prístupu k takýmto údajom

- Má implementovaný proces na detekciu, vyhodnocovanie a reakciu na porušenie ochrany osobných údajov, ako aj proces na oznamovanie porušenia ochrany osobných údajov

- Nerealizuje prenos osobných údajov do tretích krajín a/alebo medzinárodných organizácií

-Spracúvanie osobných údajov realizuje výlučne prevádzkovateľ LT Profit s.r.o.

- Pri spracúvaní osobných údajov plní povinnosti požadované GDPR


Čítačka elektronických čipových OEV - nová verzia pre OEV vydávané od 1.1.2015