Informácia o spôsobe a rozsahu poskytnutia služby získania informácie vozidiel podľa VIN čísla.  1. Postup pri objednávaní :

Objednávateľ vyplní predpísané informácie za účelom získania informácií o osobnom vozidle podľa VIN. Zároveň vyplní formu prevzatia a úhrady poplatku za spracovanie a doručenie údajov. Informácia bude spoločnosťou zaevidovaná a klienta bude elektronickou formou informovať o priebehu spracovania informácie o vozidla.


  1. Dodanie informácie o vozidle :

Spoločnosť dodá informáciu o vozidle klientovi v nasledovných lehotách :

- v prípade doručovanie e-mailom spravidla do 24 hodín od prijatia platby na účet spoločnosti

- v prípade doručenia dobierkou je zásielka expedovaná spravidla do 24 hodín od prijatia požiadavky

Vzhľadom na to, že spoločnosť pri získavaní údajov o vozidle spolupracuje so zahraničným partnerom a získava informácie z databáz mimo územia SR, v špecifických prípadoch (dovolenka, štátne sviatky, nedostupnosť databáz, ....) si spoločnosť vyhradzuje právo predĺžiť čas dodania informácie. Zároveň si spoločnosť vyhradzuje právo informáciu neposkytnúť a to najmä ale nie len z niektorého z nasledovných dôvodov : regionálne nie je vozidlo zahrnuté v databáze pre Európu, databáza neobsahuje niektoré staršie modely vozidiel, VIN nie je kompletné alebo je uvedené nesprávne, ......


  1. Platobné podmienky :

Informácia o vozidle je bezplatná, spoločnosť spoplatňuje spracovanie a expedíciu údajov pre objednávateľa podľa jeho špecifikácie VIN. V prípade, že nie je možné informáciu poskytnúť spoločnosť si nenárokuje poplatok za službu, a už prípadne uhradené čiastky budú vrátené na účet objednávateľa, z ktorého boli poukázané.

Cena za poskytnutie informácie a dodanie e-mailom : 30€

Cena za poskytnutie informácie a dodanie dobierkou : 35€

Informácie o spôsobe platby obdrží objednávateľ potvrdzovacím e-mailom

Daňový doklad je zasielaný objednávateľovi štandardne elektronicky, v prípade že objednávateľ požaduje papierovú formu daňového dokladu je nutné aby túto skutočnosť vyznačil v objednávacom formuláre.


  1. Storno objednávky:

Objednávku je možné zo strany objednávateľa bezplatne stornovať do 60 min od jej zadania. Po tomto termíne nie je možné objednávku stornovať bezplatne, výška poplatku za storno po termíne je stanovená v rozsahu 30% - 100% ceny, podľa rozsahu spracovania objednávky. Storno objednávky je nutné zrealizovať písomne na e-mailovú adresu obchod@ltprofit.sk


  1. Zodpovednosť.

Spoločnosť sa zbavuje zodpovednosti za prípadné vzniknuté škody použitím informácie o vozidle, zároveň upozorňuje objednávateľa, že informáciu získala z externého zdroja a nie je schopná overiť bezchybnosť a pravdivosť informácie, no informáciu poskytuje objednávateľovi vo viere, že je úplná a zodpovedá skutočnosti.